NOTICE: Ecology's web applications will be unavailable Wednesday, Nov. 29 from 5:30 to 7:30pm, for scheduled maintenance.

Climate Change photo identifier

Climate Change

Làm phần của mình để giảm ô nhiễm carbon

Trong năm 2008, quốc hội bang Washington thông qua các mục tiêu giảm khí thải, kêu gọi tiểu bang hạn chế khí thải nhà kính, trở lại mức thải năm 1990 vào năm 2020. Trong năm 2035 sẽ giảm khí thải 25 phần trăm dưới mức năm 1990, và giảm 50 phần trăm dưới mức năm 1990 vào năm 2050.

Trong năm 2015, Thống đốc Jay Inslee chỉ đạo Bộ Môi Sinh soạn thảo luật để hạn chế và giảm khí thải nhà kính ở Washington thông qua đạo luật Không Khí Sạch (State’s Clean Air Act). Luật Không Khí Sạch sẽ giải quyết các hoạt động đã tạo ra hai phần ba khí ô nhiễm Carbon tại Washington, như vận tải, lọc dầu và sản xuất.

Luật Không Khí Sạch Áp Dụng Thành Phần Nào

Theo luật Không Khí Sạch bắt đầu 2017: Các nhà phân phối khí thiên nhiên, sản xuất hay nhập xăng dầu, xưởng sản xuất lớn, nhà máy điện, cơ sở chất thải và các thành phần khác mà thải hơn 100 ngàn tấn khí nhà kính, được quy định phải giảm thiểu lượng khí thải của họ hoặc tài trợ các dự án để giảm thiểu khí thải tương tự. Mỗi ba năm, mức khí thải sẽ giảm hơn nữa và sẽ có thêm các cơ sở thải khí gia nhập chương trình giảm khí thải cho đến hết năm 2035.

Giảm Thiểu Khí Thải

Các cơ xưởng thuộc phạm vi của luật này, được quy định giảm khí thải trung bình 1.7 phần trăm mỗi năm, bắt đầu từ mức ngạch khí thải được tính trung bình từ năm 2012 đến 2016.

Những lưạ chọn để đáp ứng yêu cầu cắt giảm

Những tổ chức chịu quản chế của luật này, có vài lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu cắt giảm. Một số cơ xưởng có thể tìm thấy hiệu quả vượt hơn mức yêu cầu cắt giảm. Doanh nghiệp có thể trao đổi hoặc bán mức giảm thặng dư của họ cho các doanh nghiệp khác trong cùng chương trình. Ngoài ra, tổ chức trong cùng chương trình có thể tài trợ những dự án cắt giảm ô nhiễm carbon tại bang Washington, chẳng hạn như: Bộ phận tiêu huỷ phân bò từ doanh nghiệp nuôi bò sữa, tái tạo năng lượng hoặc các dự án đi xe chung. Họ cũng có thể mua thêm mức khí thải từ các thị trường carbon đa ngành đã được thành lập và Bộ Môi Sinh chấp thuận.

Hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng

Luật không khí sạch được thiết kế để đạt được việc cắt giảm khí nhà kính trong khi bảo vệ và phát triển nền kinh tế tại Washington. Để phù hợp với các doanh nghiệp tái khởi động, mở rộng, hoặc di dời đến Washington mà không làm tăng lượng khí thải tổng thể của tiểu bang, luật này cũng thiết lập mức cắt giảm dự phòng mà doanh nghiệp có thể sử dụng khi được phát triển. Luật này cũng có điều khoản cho các doanh nghiệp cần sử dụng nhiều năng lượng để cạnh tranh cao trong thị trường quốc tế.

Liên hệ Bà:
Camille St. Onge, Chương trình chất lượng không khí
Điện thư: camille.st.onge@ecy.wa.gov
Điện thoại: 360-407-6932