Zoo sab txais tog lug rua huv Washington State Department of Ecology

Ecology yog ib lub koomhum saib saab txij tog qaum peg kws nyob rua huv lub xeev Washington. Lub caij nuav Ecology tsi muaj kev paab saab txhais ntaubntawv los txhais lug rua lug hmong. Txawm yog le nuav los lub Ecology nuav tub muaj ntau yaam ntawv ua lug hmong kws qha txug lub koomhum nuav tegnum lawm kws muaj nyob ntawm rua koj tau siv; Saib huv ntaubntawv ua hmong yaam lug.

Phaab kws siv tau (Official Version) -- Tej ntaubntawv kws nyob rua huv Ecology lub Web pages nuav tau raug txhais tawm ntawm lug Asmesliskas moog ua ntau yaam lug heev lawm. Vim ntshai tsaam tas tej kev txhais lug nuav nyag txawv nyag tsi yog ib yaam lawm, Phaab Ntawv Asmesliskas kws nyob rua ntawm tej saab ko yog phaab kws siv tau ua txhua yaam kev txuas lug los txhua txuj kaab kev ua huv lub Department of Ecology nuav.