Chính sách về Nội Dung Bên Ngoài  trên Trang Web của Bộ Môi Sinh

Mục Đích

Bộ Môi Sinh xác nhận là "Nội Dung Bên Ngoài" - nội dung cung cấp bởi những tổ chức không phải là chính quyền - có thể được để vào trang web công cộng của Bộ Môi Sinh. Bộ Môi Sinh không có ý định biến trang web của mình thành một diễn đàn công cộng. Bộ Môi Sinh dành độc quyền tùy ý cho phép đăng tải các trang web bên ngoài trên các trang web do Bộ Môi Sinh điều khiển hay kiểm soát.

Áp Dụng

Chính sách này chỉ áp dụng cho những trang web do Bộ Môi Sinh điều khiển hay kiểm soát.  Chính sách này không nhằm, hay được suy diễn là để cấm đoán nội dung từ bên ngoài mà

Vì lợi ích công cộng, Bộ Môi Sinh có thể kèm vào trang của mình:

Nội dung bên ngoài không những chỉ bao gồm các trang nối kết, ghi ân mà còn kể cả các quảng cáo thương mại.

Nguyên Tắc về Nội Dung

Khi thận trọng cứu xét việc cho phép các nội dung bên ngoài hiện diện trên trang web của mình,  Bộ Môi Sinh sẽ dựa vào mục tiêu của trang web, được liệt kê như sau:

Trang web của Bộ Môi Sinh nhằm hỗ trợ, càng hiệu qủa, tiện lợi, và càng ít tốn kém càng tốt, và theo một phương thức thực hiện thích hợp với chính quyền, những sử dụng dưới đây bởi người dân, thương giới và các công chức:

Bộ Môi Sinh sẽ tùy ý quyết định xem những nội dung bên ngoài, kể cả các quảng cáo, và các bảo trợ, có thích hợp với những mục tiêu này hay không.  Ðại cương, nội dung bên ngoài không những phải hội đủ những tiêu chuẩn này mà cũng sẽ không đúng tiêu chuẩn nếu có chứa đựng, gợi ý hay làm cho người ta suy diễn bất cứ những điều nào sau đây:

 1. Ủng hộ hay chống đối bất cứ chủ đề, những vấn đề gì dễ gây tranh chấp chính trị,  xã hội hay là các ứng cử viên.
 2. Làm nhục hay đề bạt bất cứ ai hay một nhóm người nào đó.
 3. Nội dung bên ngoài không thích hợp với người đọc hay người xem ở mọi lứa tuổi, hay là nối kết tới hay là quảng cáo cho những cơ sở thương mại có sản phẩm hay dịch vụ không thích hợp cho người ở mọi lứa tuổi.
 4. Khuyến khích hay xúi giục các hành vi bất hợp pháp, bạo động hay những hành vi mà xã hội không chấp nhận.
 5. Khuyến khích hay cung cấp các sản phẩm rượu hay thuốc lá.
 6. Khuyến khích hay cung cấp các thứ thuốc bất hợp pháp.
 7. Khuyến khích hay cung cấp giải trí hay sách vở dâm ô dành cho người lớn.
 8. Khuyến khích, chống đối hay cung cấp các vũ khí.
 9. Khuyến khích, chống đối hay cung cấp bài bạc.
 10. Tự nhận là hữu hiệu, thích hợp, hấp dẫn, hay là những lời tuyên bố không khách quan (có ý đồ) về các doanh nghiệp, sản phẩm hay các dịch vụ.
 11. Nội dung có xâm phạm đến bất cứ nhãn hiệu cầu chứng, tác quyền hay là bằng sáng chế của bất cứ ai
 12. Tự nhận hay là mô tả vi phạm luật về quảng cáo hay là luật bảo vệ người tiêu thụ.
 13. Nội dung mà một công dân bình thường coi như không thể chấp nhận được về mặt phẩm cách và đặc tính xứng hợp với Bộ Môi Sinh.

Kiểm Soát và Theo Dõi (phần này được thêm vào tháng 7 năm 2002)

Quản trị Trang Web của Bộ Môi Sinh sẽ thiết lập các thủ tục để theo dõ việc thực hiện và tiếp tục việc giám sát chính sách này.  Các thủ tục này sẽ bao gồm:

 1. Một thủ tục để duyệt xét các yêu cầu nối kết với các trang web bên ngoài từ trang web của Bộ Môi Sinh để bảo đảm sự tuân thủ và đồng nhất với chính sách này trước khi cho phép; và
 2. Một cuộc duyệt xét mỗi tam cá nguyệt không dưới mười (10) phần trăm hay là năm mươi (50) (sẽ dùng con số nào ít hơn), trong số các nội dung bên ngoài đang được nối kết trực tiếp từ trang web của Bộ Môi Sinh để bảo đảm rằng các trang nối kết đó vẫn còn tuân hành theo chính sách này.

Cắt Bỏ những Nội Dung Bên Ngoài

Bộ Môi Sinh dành độc quyền tùy ý cắt bỏ các nội dung từ bên ngoài không hội đủ tiêu chuẩn.  Ðặc quyền quyết định này sẽ được thi hành khi Bộ Môi Sinh biết được, nhận được đơn khiếu nại hay tố cáo; hay là có lý do để điều tra xem các nội dung từ bên ngoài có nối kết người đọc với các trang web không có trên trang web của Bộ Môi Sinh mà đang ở trong tình trạng vi phạm bất cứ nguyên tắc nào đã ghi ở trên, ngoại trừ điều số 10, hay là có thể xúc phạm đến một công dân bình thường. Cắt bỏ các nội dung bên ngoài dựa trên các căn bản này sẽ được cho phép khi Bộ Môi Sinh bị luật pháp bắt buộc phải hành động hay là khi Bộ Môi Sinh biết được những tin tức liên quan cần thiết.

Chấp thuận ngày 8 tháng 6 năm 2001

Tu chính ngày 15 tháng 7 năm 2002