Thông báo về quyền riêng tư

Phần A. Lời mở đầu

Cám ơn qúi vị đã tới trang web của Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington và đọc phần thông báo riêng tư này.  Bản thông báo này đề cập đến việc thu tập, việc sử dụng và bảo mật, cũng như quyền tham khảo những dữ kiện mà có thể do chúng tôi thu được qua việc quí vị truy cập những trang web của chúng tôi.  Nội dung bản thông báo này gồm những phần sau:

Phần B. Việc thu tập và sử dụng dữ liệu

Những dữ liệu mà chúng tôi thu tập khi qúi vị vào những trang web của chúng tôi.

Khi quí vị vào trang web của chúng tôi để truy cập, đọc và lấy tài liệu, chúng tôi sẽ tự động thu tập những dữ kiện sau đây:

  1. Qúi vị từ đâu tới và tới bằng cách nào. Phần này bao gồm kỹ thuật thông tin, điện chỉ máy vi tính của quí vị, tên công ty cung cấp dịch vụ lên mạng, tên máy chủ, vân vân...)
  2. Tên nhu liệu truy cập và nhu liệu vận hành trong máy vi tính của qúi vị.
  3.  Ngày và giờ truy cập.
  4.  Những trang web và những dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà qúi vị đã truy cập.
  5. Trang web qúi vị đã tới trước khi qúi vị tới trang web của chúng tôi.

Những dữ kiện mà chúng tôi thu tập khi qúi vị tự nguyện cung cấp.

Trong khi quí vị truy cập trang web của chúng tôi, nếu quí vị tham gia vào một cuộc trưng cầu ý kiến, gửi điện thư hoặc sử dụng những dịch vụ trực tuyến, thì chúng tôi sẽ thu tập những dữ kiện sau:

  1. Ðiện chỉ thư (e-mail) và nội dung điện thư nếu qúi vị liên lạc với chúng tôi bằng điện thư.
  2. Tất cả những dữ kiện khác mà qúi vị tự nguyện cung cấp.

Những dữ kiện mà chúng tôi thu tập không những chỉ có văn bản chữ mà có thể còn có mã hóa âm thanh, mã hóa phim và hình ảnh mà qúi vị gửi cho chúng tôi. Chúng tôi dùng điện chỉ của qúi vị để hồi âm trực tiếp đến qúi vị nhằm giải quyết những vấn đề quí vị nêu trong điện thư hoặc chuyển đến những cõ quan liên hệ để giải quyết thoả đáng.  Những dữ kiện mà chúng tôi thu tập từ những cuộc trưng cầu ý kiến và những mẫu đơn trực tuyến sẽ chỉ được dùng vào những mục đích đã được nêu rõ ở đó.

Trở lại trang đầu

Phần C. Dữ kiện cá nhân và quyền quyết định

Quí vị có quyền quyết định muốn hoặc không cung cấp dữ kiện cá nhân cho chúng tôi qua mạng trực tuyến.

"Dữ kiện cá nhân" là dữ kiện riêng biệt về một cá nhân. Những dữ kiện này gồm có: tên, địa chỉ, điện thoại. Tên công ty cung cấp dịch vụ lên mạng, tên máy chủ và điện chỉ máy vi tính của quí vị không phải là dữ kiện cá nhân.

Chúng tôi không thu tập dữ kiện cá nhân của quí vị ngoại trừ trường hợp quí vị tự nguyện gửi cho chúng tôi qua điện thư, tham gia vào một cuộc trưng cầu ý kiến hoặc khi quí vị điền mẫu đơn trực tuyến (online form). Quí vị có quyền quyết định không cung cấp dữ kiện cá nhân cho chúng tôi qua những hình thức trên. Quyết định này không có ảnh hưởng gì tới khả năng truy cập, đọc và lấy tài liệu từ những trang web của chúng tôi. Khi quí vị không muốn gửi điện thư, không muốn tham gia trưng cầu ý kiến và không muốn điền mẫu đơn trực tuyến, quí vị có thể liên lạc với chúng tôi qua bưu điện hoặc điện thoại. Xin coi danh bạ điện thoại của chúng tôi bằng cách bấm vào đâỵ - Ecology Directory (English)

Những dữ kiện cá nhân mà chúng tôi yêu cầu hoặc do quí vị tự nguyện cung cấp có thể được luật pháp tiểu bang và Ðạo Luật liên bang Quyền Riêng Tư 1974 bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi quí vị cung cấp, những dữ kiện cá nhân này trở thành dữ kiện công cộng, công chúng có thể xem và sao chép nếu không thuộc vào loại được bảo vệ bởi luật tiểu bang hoặc liên bang.

Nếu quí vị tin rằng dữ kiện cá nhân của qúi vị bị dùng vào những mục đích ngoài ý muốn quí vị có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ, điện thoại và điện thư ghi ở phần cuối bản thông báo này.

Xin quí vị lưu ý rằng những dữ kiện cá nhân mà chúng tôi yêu cầu hoặc tự nguyện cung cấp bởi trẻ em qua trực tuyến hoặc điện thư được coi như những dữ kiện cung cấp bởi người lớn. Do đó công chúng có thể tham khảo và sử dụng.

Trở lại trang đầu

Phần D. Quyền tham khảo và sử dụng dữ kiện của công chúng

Luật pháp tiểu bang Washington bảo đảm một nền chính quyền công khai cũng như công chúng có quyền tham khảo và sử dụng một cách thích hợp những dữ liệu được lưu trữ bởi chính quyền tiểu bang.  Ðồng thời, cũng có những điều ngoại lệ trong việc công chúng tham khảo và sử dụng dữ liệu công cộng vào những mục đích khác nhau, trong đó có cả quyền riêng tư cá nhân. Cả luật pháp tiểu bang và liên bang đều có những điều ngoại lệ này.

Tất cả dữ kiện, dữ liệu chúng tôi thu tập từ những trang web này đều trở thành dữ liệu công cộng. Do dó công chúng có thể tham khảo, sử dụng và sao chép, ngoại trừ những trường hợp thuộc về ngoại lệ.   Quí vị có thể bấm vào đây để xem những bộ luật của tiểu bang liên quan đến mục này bằng tiếng Anh. RCW 42.17. 260(1) (English)

Theo những luật lệ đã ban hành, mỗi cơ quan đều tạo điều kiện sẵn sàng để công chúng có thể tham khảo và sao chép tất cả những dữ liệu công cộng, trừ khi những dữ liệu đó nằm trong phần ngoại lệ được nêu trong tiểu mục số 6 của hai bộ luật RCW 42.17.310 và 42.17.315; hoặc nằm trong phần ngoại lệ hoặc cấm công khai hóa của những bộ luật khác được áp dụng cho một số dữ liệu cụ thể. Ngoài sự bảo đảm quyền lợi riêng tư cá nhân của hai bộ luật trên, để ngăn chặn những sự xâm phạm quyền lợi riêng tư không chính đáng, mỗi cơ quan, chiếu theo hai bộ luật trên, đều xóa bỏ những phần chi tiết về cá nhân trước khi công bố và công khai hóa dữ kiện. Tuy nhiên trong mỗi trường hợp, lý do xoá bỏ sẽ đuợc ghi thành văn bản một cách đầy đủ.

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản thông báo về quyền riêng tư này và đạo luật Hồ Sơ Công Cộng, cũng như những đạo luật về công khai hóa hồ sơ khác, thì hiệu lực của đạo luật Hồ Sơ Công Cộng hoặc những đạo luật về công khai hóa hồ sơ sẽ được áp dụng.

Trở lại trang đầu

Phần E.   Sự bảo toàn dữ liệu cá nhân

Trong một số trường hợp, trước khi quý vị muốn thu tập tài liệu hoặc sử dụng dịch vụ ở trang web này,  chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp vài dữ kiện riêng tư về quý vị.  Qúy vị có thể từ chối không cho chúng tôi biết các dữ kiện này, nhưng nếu quý vị không cho chúng tôi những dữ kiện cần thiết trên, chúng tôi không thể cung cấp nhũng dịch vụ hay những tài liệu qua máy vi tính cho quy vị mà qúy vị phải gửi yêu cầu qua thư, điện thoại, hay đích thân đến cơ quan của chúng tôi.

Những luật lệ sau đây đã được ban hành để giữ kín và bảo vệ dữ kiện cá nhân của quý vị: RCW 42.17.130, 42.17.260, 42.17.255, 42.17.310, 43.21A.160, 70.94.205, 70.105.170 and 90.52.020. (English).

Trở lại trang đầu

Phần F.    Xem xét và đính chính dữ liệu cá nhân

Quí vị có thể xem xét lại những dữ liệu về cá nhân mà quí vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách dùng một trong các hình thức liên lạc với chúng tôi được ghi trong phần "Ðịa chỉ liên lạc" ở cuối bản thông báo này.  Qúi vị có thể yêu cầu điều chỉnh lại nếu những dữ liệu về cá nhân qúi vị không đúng, bằng cách gửi thư cùng với lời giải thích chính đáng về sự sai lầm.  Chúng tôi sẽ xúc tiến kịp thời để kiểm chứng trước khi cho phép qúi vị truy cập hay điều chỉnh lại những dữ kiện không đúng. 

Trở lại trang đầu

Phần G.     Dữ liệu nhận biết (cookies)

Ðể phục vụ quý vị được hiệu quả hơn, chúng tôi dùng "cookies" để theo dõi cách sử dụng trang web của chúng tôi khi quý vị truy cập.  Cookies chỉ là những dữ liệu đơn giản được giữ trong nhu liệu truy cập (web browser) dùng trong máy vi tính của quý vị.  Chúng tôi chỉ dùng cookies để tùy tiện ghi dấu những trang mà qúy vị đã truy cập.  Cookies được tạo ra ở đây sẽ không ghi chép những gì riêng tư về cá nhân và sẽ không vi phạm hay làm tổn hại tới sự riêng tư và an toàn của quý vị.

Trở lại trang đầu

Phần H.     Bảo mật dữ liệu cá nhân

Cơ quan chúng tôi rất thận trọng trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân mà quý vị đã cung cấp khi vào trong trang web của chúng tôi.  Nhưng qúi vị cũng không nên hiểu rằng đây là sự bảo đảm tuyệt đối.  Và những lời này cũng không phải là những lời chỉ dẫn hay khuyên bảo về luật pháp, thương mại hay bất cứ sự chỉ dẫn hay khuyên bảo nào khác.

Trở lại trang đầu

Phần I.    Lời khước từ

Trang web của chúng tôi nối kết với rất nhiều trang web của các văn phòng hay cơ quan chính phủ khác, những tổ chức bất vụ lợi và những văn phòng thương mại tư nhân.  Khi đi sang trang nối kết khác, quý vị không còn ở trong trang web của chúng tôi nữa, và bản Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này không còn hiệu lực đối với quý vị.  Lúc đó, qúy vị phải chịu theo bản Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của nơi đó.

Tiểu bang Washington, kể cả cơ quan chính quyền và viên chức, cũng như người làm cho tiểu bang này không ai bảo đảm đuợc sự chính xác, sự đáng tin cậy hay sự cập nhật của bất cứ dữ kiện hay tài liệu nào được xuất xứ từ những trang web này.  Chúng tôi cũng không chứng thực bất cứ nội dung, quan điểm, sản phẩm, hay dịch vụ của nơi khác được nối kết với những trang web của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sự mất mát và tổn hại vì đã tin tưởng vào sự chính xác, tính cách đáng tin cậy hay cập nhật của những tài liệu ở đây.  Những tài liệu trong những trang web này thế nào cũng có phần mục không được chính xác hay cập nhật.  Bất cứ ai hay tổ chức nào cũng phải chấp nhận mọi sự rủi ro xảy ra khi sử dụng những tài liệu thu tập từ những trang web này.

Trở lại trang đầu

Phần J.    Ðịa chỉ liên lạc

Quý vị có thể liên lạc tới cơ quan của chúng tôi như sau:

Xem lại dữ kiện cá nhân, hay yêu cầu sữa đổi, xin vui lòng liên lạc tới:

Public Records Officer
Department of Ecology
PO BOX 47600
Olympia, WA 98504-7600
360-407-6046
360-407-7231 (FAX)
jamey.taylor@ecy.wa.gov

Cho ý kiến liên quan tới trang web của chúng tôi cũng như mọi ý kiến về bản thông báo nầy, xin vui lòng liên lạc tới:

Web Communications Manager
Department of Ecology
PO BOX 47600
Olympia, WA 98504-7600
360-407-6590
360-407-6989 (FAX)
barb.macgregor@ecy.wa.gov

Trở lại trang đầu


Cập nhật ngày 14 tháng 10 năm 2000