Tin Liên Quan Ðến Trang Web Này

Hình thức hồ sơ (File format)

Tài Liệu PDF:  Một số tài liệu trên web site này được cung cấp dưới hình thức PDF.  Người dùng có thể phải download và cài đặt Adobe Reader để đọc và in những tài liệu này.   Ðây là một nhu liệu miễn phí từ Adobe.

Tài Liệu Word: Các tài liệu khác trên web site này được cung cấp dưới hình thức "Microsoft Word  Windows".  Người dùng có thể cần phải download và cài đặt Word Viewer để đọc và in những tài liệu này.  Ðây là một nhu liệu miễn phí từ Microsoft.

Thông báo về quyền riêng tư

Chính sách về nội dung bên ngoài

Thông báo chính sách Không Kỳ Thị

Bộ Môi Sinh Bộ Môi Sinh là một cơ quan bình đẳng và không kỳ thị trên căn bản về chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tàn tật, tuổi tác, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, giới tính, tình trạng gia đình, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng cựu chiến binh thời Việt Nam hay là khuynh hướng dục tính.  Nếu bạn cần những sự tiện lợi khác vì có những nhu cầu đặc biệt hay là cần tài liệu này dưới dạng khác, xin liên lạc với Bộ Môi Sinh ở số

360-407-6000 hay số
711 or 1-800-833-6388 (TDD cho người điếc).

Bản chính thức

Các trang web của Bộ Môi Sinh đã được dịch sang tiếng Việt từ nguyên bản Tiếng Anh.  Vì có thể có những ý nghĩa khác nhau giữa các bản dịch, nên bản tiếng Anh của mỗi trang sẽ là bản chính thức được sử dụng trong các liên lạc hành chính hay trong bất cứ vụ tranh tụng nào liên hệ tới Bộ Môi Sinh.

Lời khước từ

Tiểu bang Washington, kể cả cơ quan chính quyền và viên chức, cũng như người làm cho tiểu bang này không ai bảo đảm đuợc sự chính xác, sự đáng tin cậy hay sự cập nhật của bất cứ dữ kiện nào được xuất xứ từ những trang web này.  Chúng tôi cũng không chứng thực bất cứ nội dung, quan điểm, sản phẩm, hay dịch vụ của nơi khác được nối kết với những trang web của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi sự mất mát và tổn hại vì đã tin tưởng vào sự chính xác, tính cách đáng tin cậy hay cập nhật của những tài liệu ở đây.  Những tài liệu trong những trang web này thế nào cũng có phần mục không được chính xác hay cập nhật.  Bất cứ ai hay tổ chức nào cũng phải chấp nhận mọi sự rủi ro xảy ra khi sử dụng những tài liệu thu tập từ những trang web này.

Các khen thưởng

Vào tháng 10 năm 2000, trang web của Bộ Môi Sinh đã được thừa nhận là một trong những trang web đứng đầu trong các web site về môi sinh trong một cuộc thống kê toàn quốc do cơ quan "Resources for the Future" thực hiện. Xin coi Electronic Democracy and Environmental Governance: A Survey of the States  (138 KB PDF).

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!