UPDATE: Ecology's new website will be live on Monday morning! Our official web address will be https://ecology.wa.gov

Photo of legislative building

Rulemaking

Chapter 173-323 WAC
Grants & Loans

Translations

The Department of Ecology is proposing a new rule Chapter 173-323 WAC Grants and Loans. This rule will apply to grants and loans issued by Ecology that are funded under RCW 70.105D Hazardous Waste Cleanup—Model Toxics Control Act (MTCA). If an Ecology grant or loan program has a rule specific to that program, this chapter will not apply.

Español (Spanish)

El Departamento de Ecología está proponiendo un reglamento nuevo Capítulo 173-323 WAC, Subvenciones y Préstamos (Subvenciones y Préstamos).  Esta regla aplicará a los subvenciones y préstamos emitidos por Ecología que reciben sus fondos para la Limpieza de Desechos Peligrosos bajo RCW 70.105D que es la Acta Modelo para Controlar Sustancias Tóxicas (MTCA, siglas en inglés).  Si un programa de Ecología de subvenciones o préstamos tiene un reglamento específico a ese programa, este capítulo no es aplicable.   

Los comentarios formales sobre este reglamento nuevo deben entregarlos antes del 14 de noviembre, 2017.  

Audiencia Pública:     Fecha:  7 de noviembre, 2017     Locación:  Olympia y por Webinar (internet)  

Para más información, favor de comunicarse con Bari Schreiner al 360-407-6998 y pregúntele para un intérprete.

中文 (Chinese)

華盛頓州生態管理署將提出一個新的規則,關於華盛頓州的 "贈款和貸款"(Grants and Loans)的法律規則,173-323 WAC 。 此項規則只適用於生態管理署提供的贈款和貸款,並且資金來源於 RCW 70.105D 危險廢物清理和控制法(MTCA)的贈款和貸款。 如果生態管理署的贈款或貸款受限於其他個別的具體方案, 本章將不適用。

請在2017年11月14日之前對這個規則制定提供正式的建議。公開聽證會:           

日期: 2017年11月7日            

Olympia, 您可通过網絡参加聽證會  

 如需要關更多信息, 請聯繫 Bari Schreiner,電話  360 407-6998。您可要求口譯員

Tiếng Việt (Vietnamese)

Bộ Môi Sinh đang đề xuất đạo luật mới Chương 173-323 WAC Tài trợ và Khoản vay (Grants and Loans).  Đạo luật này sẽ áp dụng cho các khoản tài trợ và cho vay do Bộ Môi Sinh cấp từ ngân quỹ của Bộ luật RCW 70.105D Làm Sạch Chất Thải Nguy Hại – Mô Hình Kiểm Soát Chất Độc (MTCA). Chương này sẽ không áp dụng, nếu chương trình tài trợ hoặc cho vay từ Bộ Môi Sinh có một quy tắc cụ thể cho chương trình đó.

Thời hạn nhận ý kiến về đạo luật này là ngày 2 tháng 11 năm 2017.   Buổi họp để công chúng góp ý trực tiếp và qua hội thảo trên mạng: ngày 7 tháng 11 năm 2017 tại Olympia.

Để biết thêm thông tin hoặc cần thông dịch viên, xin liên hệ Bari Schreiner tại số 360-407-6998. 

한국어 (Korean)

환경부는 보조금과 대출에 관한 새로운 법을 발의했습니다 (Chapter 173-323 WAC Grants and Loans).  이 법은 오염 청소와 관련된 법(RCW 70.105D Hazardous Waste Cleanup – Model Toxics Control Act (MTCA))에 의거하여 지원되는 보조금과 대출에 관한 법입니다. 주 환경부에서 지원되는 어떤 보조금과 대출이 다른 특정한 법에 의해 지원되는 것이라면 새로 발의되는 이 법은 적용되지 않습니다.
 
이 새로운 법과 관련해서 의견이 있으시면 2017년 11월14일까지 그 의견을 제출해주십시오.
 
주민공청회 일정은 다음과 같습니다:
    일시: 2017년 11월7일
    장소: 올림피아 (Olympia), 또는
              Webinar (인터넷을 이용한 공청회)
 
보다 자세한 정보를 원하시면 환경부의 Bari Schreiner씨에게 연락하시어 한국어 통역을 요청하십시오 (360-407-6998).

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Bari Schreiner
360-407-6998

STAY INFORMED

Send us an email to receive updates from our email list.

RELATED LINKS

RCW 70.105D Hazardous Waste Cleanup - Model Toxics Control Act.