Program Template photo identifier

Rule Making

Chapter 173-407 WAC
Carbon Dioxide Mitigation Program, Greenhouse Gases Emissions Performance Standard and Sequestration Plans and Programs for Thermal Electric Generating Facilities

Overview of Rulemaking

Ecology is amending Chapter 173-407 WAC – Carbon Dioxide Mitigation Program, Greenhouse Gases Emissions Performance Standard and Sequestration Plans and Programs for Thermal Electric Generating Facilities. This rule requires power plants and units to:

 • Reduce carbon dioxide emissions (CO2 mitigation; Part I).
 • Meet the greenhouse gas emissions performance standard (Part II).
 • Develop plans or programs to reduce greenhouse gases as approved by Ecology (part II).

This rule also describes Ecology’s consultation with Utilities and Transportation Commission and consumer-owned utilities (Part III).

Most of the changes in this rulemaking only applies to new power plants, existing power plants that change ownership, upgrade with an increase in heat input or fuel usage, or sign a new long-term financial commitment (power purchase agreements and plant purchases).

Scope of rule development:

We are proposing to:

 • Adopt the most recent greenhouse gas emissions performance standard from WAC 194-26-020.
 • Reference WAC 194-26-020 for any new standard implemented after the effective date of this rule.
 • Replace the carbon dioxide conversion factors in Part I of this rule with the emission factors from 40 C.F.R., Part 98, Table C-1.
 • Allow certain facilities that are subject to the standard to have the option to use carbon dioxide emission factors from 40 C.F.R. Part 98, Table C-1.
 • Allow facilities that become subject to the standard after the effective date of this rule to have the option to use methane and nitrous oxide emission factors from 40 C.F.R., Part 98, Table C-2.
 • Align this rule with Chapters 80.70 and 80.80 RCW.
 • Make technical clarifications, correct errors, and improve readability.

Why it matters:

Ecology is proposing to amend the rule for the following reasons:

 • To comply with RCW 80.80.040 by adopting the most recent greenhouse gas emissions performance standard from WAC 194-26-020.
 • To simplify future updates to the standard by referencing WAC 194-26-020 for any new standard implemented after the effective date of this rule.
 • To be consistent with greenhouse gas emissions reporting required by EPA and Chapter 173-441 WAC by replacing the carbon dioxide conversion factors in Part I of this rule with the emission factors from 40 C.F.R., Part 98, Table C-1.
 • To reduce unnecessary monitoring requirements by allowing certain facilities that are subject to the standard to have the option to use carbon dioxide emission factors from 40 C.F.R. Part 98, Table C-1.
 • To reduce unnecessary emission testing requirements by allowing facilities that become subject to the standard after the effective date of this rule to have the option to use methane and nitrous oxide emission factors from 40 C.F.R. Part 98, Table C-2.
 • To align this rule with Chapters 80.70 and 80.80 RCW.
 • To make technical clarifications, correct errors, and improve readability.

Process

Ecology’s process for developing a rule includes gathering input from affected stakeholders and the public, and following the steps for rule adoption.

 

Español (Spanish)

El Departamento de Ecología (Ecología) propone enmiendas al Capítulo 173-407 Código Administrativo de Washington - Programa de Mitigación del Dióxido de Carbono, Norma de Rendimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Planes de Secuestro y Programas para Instalaciones de Generación Eléctrica Térmica.

Esta regla requiere que las plantas y unidades de energía reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, cumplan con la norma de rendimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y desarollar e implementar planes o programas, aprobados por Ecología, para reducir los gases de efecto invernadero. Esta regla también describe la consulta de Ecología con la Comisión de Servicios y Transportación y las entidades de servicios públicos de propiedad de los consumidores.

Los comentarios formales sobre este proceso deben presentarse antes del 14 de noviembre de 2017.
Audiencia Pública (en persona y por webinario): 7 de noviembre de 2017 a las 2:00 PM, Lacey, WA.
Para obtener más información, favor de comunicarse con Caroline (Ying) Sun al (360) 407-7528 y solicitar un intérprete.

 

中文 (Chinese)

華盛頓州生態管理署目前建議一個關於 Chapter 173-407 WAC 的修正案, 解決二氧化碳問題的方案, 設定溫室效應氣體排放標準,減少溫室效應的計劃, 和熱發電設備的計劃和方案,。

這項規則要求的發電廠和單位減少二氧化碳的排放量, 達到溫室氣體的排放性能標準, 並制訂和實施生態管理署批准的減少溫室氣體排放的計劃或方案。 這條規則並介紹生態管理署諮詢了公用設施和交通運輸委員會和消費者擁有的設施公司。

請在11月14日,2017之前對這個規則制定提供正式的建議。
公開聽證會(或網絡聽證會): 11月7日 2017, 在 2:00 PM,Lacey.
如需要關更多信息, 請聯繫 Caroline (Ying) Sun (360) 407-7528, 您可要求口譯員。

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

Bộ Môi Sinh đang đề xuất bổ sung luật cho Chương 173-407 WAC (Chương Trình Giảm Thiểu Carbon Dioxide, Tiêu Chuẩn Thực Hiện Khí Thải Hiệu Ứng Nhà Kính Và Kế Hoạch Cách Ly Lưu Trữ, Chương Trình Cho Nhà Máy Nhiệt Điện)

Luật này quy định các nhà máy và đơn vị sản xuất điện phải giảm phát thải Carbon Dioxide, đáp ứng tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính, xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoặc chương trình để giảm khí thải nhà kính mà đã được Bộ Môi Sinh chấp thuận. Luật này cũng trình bày các tham khảo của Bộ Môi Sinh với Ủy Ban Giao Thông Và Dịch Vụ, các dịch vụ do người tiêu dùng sở hữu.

Thời hạn nhận ý kiến về đạo luật này là ngày 14 tháng 11 năm 2017.
Buổi họp để công chúng góp ý (trực tiếp và qua hội thảo trên mạng): ngày 7 tháng 11 năm 2017 vào lúc 2:00 giờ chiều tại Lacey
Để biết thêm thông tin hoặc cần thông dịch viên, xin liên hệ Caroline (Ying) Sun tại số (360) 407-7528.

 

한국어 (Korean)

주환경부에서는 주법 173장 407 조 (Chapter 173-407 WAC) 를 개정중에 있다. 이법은 화석연료를 사용한 발전소관련 이산화 탄소 가스 방출 감소 법과 온실가스 방출 규제및 대기중의 연속반응규제법에 관한 것이다.

이 법안은 발전소에서 방출되는 이산화 탄소를 줄여 온실가스 방출 규제치를 준수하며, 환경부가 승인하는 온실가스 방출 감소안을 개발하여 실제 적용/운용하여야한다. 이법안은 또한 환경부는 공공 기관인 에너지/교통자문 위원회와 일반 소비자가 운영하는 전기와 가스 회사와도 긴밀하게 서로 협조하여 반드시 조언을 구할것을 명시하였다.

공식 의견 제출 마지막 일자: November 14, 2017.
공식 공청회 (만남과 웹 운영) 일정: November 7, 2017 at 2:00 PM, Lacey.
좀더 자세한 사항을 알고자 하면 Caroline (Ying) Sun (360) 407-7528 로 문의후 통역문의할것.

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Caroline (Ying) Sun
caroline.sun@ecy.wa.gov
(360) 407-7528

Sign up for email updates.

RELATED LINKS

Air Quality Rules
Chapter 80.70 RCW
Chapter 80.80 RCW

ECOLOGY RULEMAKING

Current Rulemaking
Closed Rulemaking