Sau các trận bão

Quản lý chất phế thải độc hại

Đ ph biến nhng thông tin đến các cơ s thương mi b nh hưởng sau trn bão trong tháng 12, 2007, Bộ Môi sinh tiểu bang Washington có đăng trình những thông tin liên hệ. Thông tin được đăng trên mạng tiếng Anh gồm có:

Nếu bạn muốn liên lạc với nhân viên nói tiếng Việt, xin vui lòng liên lạc Lê Teddy số 360-407-6948 thuộc ban dịch thuật của Bộ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn tìm hiểu thêm những thông tin được đăng trình ở mạng nầy HOẶC bạn có thể liên lạc trực tiếp với các nhân viên phụ trách về kinh doanh sở tại.

Cám ơn sự cộng tác của bạn để giúp giữ gìn chất lượng tốt cho nước, không khí và đất cho mỗi người dân của tiểu ban Washington.