Picture taken by Kim Clark, 2009

Hazardous Waste & Toxics Reduction

Chào mừng Quí vị vào Website của Văn phòng Thông tin và Giáo dục về Chất Độc Nguy hiểm!

Nguồn tài liệu mang đến cho nhà ở, trường học, nơi làm việc, và cộng đồng một sức khoẻ tốt và an toàn hơn.

Nếu bạn muốn liên lạc với nhân viên nói tiếng Việt, xin vui lòng liên lạc số 360-407-6948 thuộc ban dịch thuật của Bộ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn tìm hiểu thêm những thông tin được đăng trình ở mạng nầy.

Xin gửi điện thư bằng tiếng Việt đến ToxicFreeTips@ecy.wa.gov nếu có thắc mắc hay cần các tài liệu liên hệ. Chúng tôi sẽ đáp ứng nội trong một tuần lễ (7 ngày).