UPDATE: Ecology's new website will be live on Monday morning! Our official web address will be https://ecology.wa.gov

Program Template photo identifier

Rule Making

Chapter 173-201A WAC
Recreational Use Criteria

The Department of Ecology is doing a rulemaking to amend Chapter 173-201A WAC, Water Quality Standards for Surface Waters of the State of Washington. This rulemaking will update fresh and marine water quality standards for the protection of water contact recreational use in state waters.

For more information or to request an interpreter, please contact Bryson Finch at 360-407-7158.

 

Español (Spanish)

El Departamento de Ecología está modificando el Capítulo 173-201A WAC, Normas de Calidad de Agua para Aguas Superficiales del Estado de Washington. Esta modificación actualizará todas las normas de calidad de aguas marina y dulce para la protección por contacto con agua debido a uso recreativo en las aguas del estado.

Para más información o para solicitar un intérprete, favor de comunicarse con Bryson Finch al 360-407-7158.

 

Tiếng Việt (Vietnamese)

Bộ Môi Sinh đang soạn luật để bổ sung Chương 173-201A WAC, Tiêu Chuẩn Chất Lượng Nước Bề Mặt Của Bang Washington (Water Quality Standards for Surface Waters of the State of Washington). Luật này sẽ cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng nước biển và nước ngọt của tiểu bang để bảo vệ con người khi tiếp xúc nước trong mục đích giải trí.

Để biết thêm thông tin hoặc cần thông dịch viên, xin vui lòng liên hệ Bryson Finch tại số 360-407-7158.

 

한국어 (Korean)

워싱톤 주 환경부는 수질에 관한 법을 수정합니다 (Chapter 173-201A WAC, Water Quality Standards for Surface Waters of the State of Washington). 호수, 강 또는 바닷물에서 수영처럼 물과 직접적인 접촉이 있는 상황에서 주민들을 보호하기 위하여 수질 기준을 수정하게 될 것 입니다.

보다 자세한 정보를 원하거나 통역이 필요하면 Bryson Finch씨에게 연락하십시오 (360-407-7158).

 

中文 (Chinese)

華盛頓州生態管理署正在進行修訂華盛頓州行政法規第173-201章-華盛頓州地面水水質標準 Chapter 173-201A WAC - Surface Water Standards For Surface Waters of the State of Washington。這修訂法規將重新制定地面淡水和海水水質標準以確保本州地面水能安全用於水上娛樂用途。

若需更多相關訊息或需翻譯員,請聯絡Bryson Finch,電話:360-407-7158

 

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Bryson Finch
360-407-7158
bryson.finch@ecy.wa.gov

STAY INFORMED

Subscribe to the
E-mail ListServ to receive updates

RELATED LINKS

Learn more about the Surface Water Quality Standards