UPDATE: Ecology's new website will be live on Monday morning! Our official web address will be https://ecology.wa.gov

Program Template photo identifier

Rule Making

Chapter 173-219 WAC
Reclaimed Water

This rulemaking will create a new chapter (WAC 173-219) to address all aspects of reclaimed water; including permitting for the generation, distribution, and use of reclaimed water across Washington state.

For more information, or if you have questions, please contact: Jocelyn Jones at 360-407-6321.

Español (Spanish)

Al hacer este reglamento creará un capítulo nuevo (WAC 173-219) dirigido a todos los aspectos del agua recuperada; incluyendo los permisos para generación, distribución, y uso del agua recuperada por todo el estado de Washington. Para más información, o si tiene preguntas, favor de comunicarse con Jocelyn Jones al 360-407-6321.

中文 (Chinese)

這法規制訂將專為管理所有回收水有關事項新增一章法規(WAC 173-219); 包括華盛頓州所有回收水產生, 分配和使用回收水的許可發放。

若需更多訊息或有問題, 請跟Jocelyn Jones 聯絡, 電話: 360-407-6321.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cơ quan làm luật sẽ soạn một chương mới (WAC 173-219) để giải quyết mọi khía cạnh  về tái chế nước, bao gồm: cho phép sản xuất, phân phối, và sử dụng nước tái chế trên toàn tiểu bang Washington.

Để biết thêm thông tin, hoặc quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Jocelyn Jones tại số 360-407-6321.

한국어 (Korean)

현 신법규 수립 과정이 끝나면 새로운 법규 (WAC 173-219) 가 발효하여 와싱턴 주전체에 걸쳐 재생된 물 관련 생산, 공급과 사용에 관한 모든 허가를  규제합니다.

질문이나  더자세한 사항을 알기 원하면 Jocelyn Jones (360-407-6321) 에게 연락하세요.

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Jocelyn W. Jones
360-407-6321
jocelyn.jones@ecy.wa.gov

STAY INFORMED

Subscribe to the
E-mail ListServ to receive updates

RELATED LINKS