Error processing SSI file

Chapter 173-228 WAC
Vessel Sewage No Discharge Zones

This rulemaking will propose a new chapter - Chapter 173-228 WAC, Vessel Sewage No Discharge Zones. For more information, or if you have questions, please contact Amy Jankowiak at 425-649-7195.

Español (Spanish)

Esta creación de reglamentos propondrá un nuevo capítulo – Capítulo 173-228 WAC, Zonas de no descargar aguas residuales de buques.  Para más información o si tiene preguntas, favor de comunicarse con Amy Jankowiak al 425-649-7195.

中文 (Chinese)

華盛頓州 (173-228 WAC) 提議一個新的規則 "船隻污水不允許排放區。 如果您需要更多信息,或您有任何疑問, 請聯繫 Amy Jankowiak。 電話 425 649-7195。

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cơ quan làm luật sẽ đề xuất một chương mới - Chương 173-228 WAC, Khu vực Cấm Tàu Bè Xả Nước thải. Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ Amy Jankowiak theo số 425-649-7195.

한국어 (Korean)

선박하수 배출금지 지역 조항 (173-228 와싱턴 주법 ) 개정 알림. 보다 자세한 정보를 원하시면 주 환경부의 Amy Jankowiak에게 연락하십시오 (425-649-7195).

 

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Amy Jankowiak
425-649-7195
amy.jankowiak@ecy.wa.gov

Join Our ListServ to receive news and information about water quality from the Department of Ecology.

RELATED LINKS

No Discharge Zone Petition Process

EPA determination on No Discharge Zone petition

ECOLOGY RULEMAKING