Error processing SSI file

Chapter 173-228 WAC
Vessel Sewage No Discharge Zones

This rulemaking will propose a new chapter - Chapter 173-228 WAC, Vessel Sewage No Discharge Zones. For more information, or if you have questions, please contact Amy Jankowiak at 425-649-7195.

Español (Spanish)

Esta creación de reglamentos propondrá un nuevo capítulo – Capítulo 173-228 WAC, Zonas de no descargar aguas residuales de buques.  Para más información o si tiene preguntas, favor de comunicarse con Amy Jankowiak al 425-649-7195.

中文 (Chinese)

華盛頓州 (173-228 WAC) 提議一個新的規則 "船隻污水不允許排放區。 如果您需要更多信息,或您有任何疑問, 請聯繫 Amy Jankowiak。 電話 425 649-7195。

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cơ quan làm luật sẽ đề xuất một chương mới - Chương 173-228 WAC, Khu vực Cấm Tàu Bè Xả Nước thải. Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ Amy Jankowiak theo số 425-649-7195.

한국어 (Korean)

선박하수 배출금지 지역 조항 (173-228 와싱턴 주법 ) 개정 알림. 보다 자세한 정보를 원하시면 주 환경부의 Amy Jankowiak에게 연락하십시오 (425-649-7195).

 

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Amy Jankowiak
425-649-7195
amy.jankowiak@ecy.wa.gov

RELATED LINKS

No Discharge Zone Petition Process

EPA determination on No Discharge Zone petition

ECOLOGY RULEMAKING