Error processing SSI file

Chapter 173-166 WAC
Emergency Drought Relief

This rulemaking will propose a new chapter - Chapter 173-166 WAC Emergency Drought Relief. For more information, or if you have questions, please contact Rebecca Inman at 360-407-6450.

Español (Spanish)

El Departamento de Ecología está enmendando el Capítulo 173-166 WAC – Alivio de Emergencia para Sequía (Emergency Drought Relief).  La presente regla crea procesos y criterios para declarar una sequía, emitiendo derechos de agua de emergencia, transferencias provisionales de derechos de agua, y subvenciones y préstamos para entidades públicas para beneficiar la agricultura o la pesca.  La enmienda es necesaria para eliminar el conflicto con la autoridad legal, reflejar las prácticas corrientes, proveer más claridad, y para corregir información de la agencia.

Para más información o para solicitar un intérprete, favor de comunicarse con Rebecca Inman al 360-407-6450.

中文 (Chinese)

華盛頓州生態管理署正在進行修訂華盛頓州行政法規第173-166 章 - 旱災緊急救助 (Chapter 173-166 WAC - Emergency Drought Relief)。現行法規制定宣佈旱災的程序和準則, 發放緊急水權更換, 水權暫時轉讓和對有助於農魚業的公共機構提供補助款和貸款。我們修訂現行法規以避免有關機構職權相抵觸, 呈獻目前作業程序和改正有關機構訊息。   欲只更多相關訊息或需翻譯員, 請聯絡Rebecca Inman, 電話: 360-407-6450。

Tiếng Việt (Vietnamese)

Bộ Môi Sinh đang soạn luật để bổ sung Chương 173-166 WAC - Tiêu Đề Dịch (Cứu Hạn Khẩn Cấp). Luật hiện thời  lập ra các quy trình và tiêu chuẩn để tuyên bố hạn hán, cấp quyền sử dụng nước từ nguồn nước được thay thế trong tình huống khẩn cấp, chuyển nhượng quyền sử dụng nước tạm thời, tài trợ và cho vay đối với cơ sở công chúng làm lợi cho nông nghiệp và thủy sản. Việc bổ sung luật này là cần thiết để loại bỏ mâu thuẫn với cơ quan pháp quyền, phản ánh các thực tiễn hiện tại, cải thiện sự rõ ràng, đồng thời chỉnh sửa thông tin của Bộ Môi Sinh.

Để biết thêm thông tin hoặc cần thông dịch viên, xin vui lòng liên hệ với Rebecca Inman tại số 360-407-6450.

한국어 (Korean)

워싱톤 주 환경부는 비상 가뭄 대책 (Emergency Drought Relief) 에 관한 법(Chapter 173-160 WAC)을 수정합니다.  이 법은 가뭄을 판단하는 기준, 가뭄 시 물 사용권한에 대한 비상대책과 사용권한 임시 양도, 농업과 수산업에 도움이 될 수 있도록 공공기관에 재정 지원및 대출 등에 관한 절차와 기준을 포함하고 있습니다.  이번에 수정되는 법에는 법적으로 모순되는 사항들을 없애고, 현실적인 방안을 반영시키며, 법규를 더 명확하게 하고, 담당 부처에 관한 정보가 수정될 것 입니다.

보다 자세한 정보를 원하거나, 통역을 원하면 Rebecca Inman씨에게 연락하십시오 360-407-6450.

 

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Rebecca Inman
360-407-6450
rebecca.inman@ecy.wa.gov

RELATED LINKS

  • none yet

ECOLOGY RULEMAKING